Pentingnya Kehadiran Imam

Mukaddimah Mereka yang tidak mempelajari masalah-masalah akidah dengan baik dan teliti menduga bahwa titik perselisihan antara Syi’ah dan Ahlusunah—sehubungan dengan masalah Imamah—terletak pada masalah pengangkatan imam atau khalifah. Artinya, Syi’ah meyakini bahwa Nabi saw telah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai imam dan khalifah dalam mengatur dan membimbing umat. Sementara itu, Ahlusunah meyakini bahwa pengangkatan…

Imamah dan Kepemimpinan

Setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah dan mendapatkan dukungan besar dari kaum Anshar dan dari kaum muslimin (baca: kaum Muhajirin) yang menyertai hijrah beliau dari Makkah, segera beliau meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat Islam dan merumuskan undang-undangnya. Ketika itu masjid, selain digunakan sebagai tempat ibadah, berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung bagi kaum Muhajirin, orang-orang terlantar…

AQIDAH SYIAH: Antara Raj’ah dan Reinkarnasi

Keyakinan akan Raj’ah, yang dianut oleh para pengikut mazhab Syiah Imamiah, bukanlah termasuk salah satu dari ushul dan asas agama Islam. Melainkan keyakinan ini, merupakan suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan Ulama mereka yang bersumber dari beberapa ayat al-Quran dan hadis-hadis para Imam Maksum mereka yang telah mencapai derajat mutawatir. Sebagaimana kaum muslimin lainnya menyakini…

Argumentasi atas Kemaksuman Para Nabi

Mukadimah Meyakini kemaksuman para nabi dari maksiat dan dosa, yang disengaja atau tidak, merupakan  keyakinan yang pasti dan populer di kalangan Syi’ah Imamiyah yang telah diajarkan oleh para imam suci kepada syi’ah (pengikut setia) mereka. Mengenai masalah ini, mereka terlibat dalam dialog  dengan orang-orang yang menentang mereka melalui berbagai macam metode. Di antaranya, dialog yang…

Syarat Utama Kehidupan Manusia

Mukadimah Pada pelajaran yang lalu kami telah jelaskan secara luas pentingnya mencari agama dan berusaha mengenal agama yang hak, berangkat dari dorongan naluri bawaan manusia untuk mencari kebahagiaan dan keamanan dari segala bahaya. Dorongan itu dapat ditemukan oleh setiap manusia di dalam jiwanya sendiri. Dengan ungkapan lain, setiap manusia dapat mengetahui naluri insaninya secara langsung…

Seluruh Sifat-Sifat Fi’liyah

Termasuk tema yang rumit di dalam ilmu Kalam adalah masalah Iradah Ilahiyah (kehendak Allah) yang dibahas dari beberapa sisi. Ikhtilaf seputarnya pun tidak bisa dihindari, seperti apakah kehendak ini termasuk sifat zatiyah ataukah sifat fi’liyah? Apakah sifat tersebut qadim ataukah hadist? dan apakah ia itu satu ataukah berbilang? Selain itu, terdapat tema-tema lainnya yang dibahas oleh Filsafat mengenai…

Sifat-Sifat Fi’liyah

Mukaddimah Telah kami jelaskan pada pelajaran yang lalu [baca Sifat-Sifat Dzatiyah], bahwa sifat fi’liyah merupakan konsep-konsep di mental yang diperoleh akal dari perbandingan antara dzat Allah dan makhluk-makhluk-Nya, dengan cara mengamati hubungan tertentu di antara keduanya. Dalam hal ini, Khaliq dan makhuk-Nya merupakan dua sisi hubungan, seperti konsep Al-Khaliqiyah yang diperoleh akal dengan cara mengamati hubungan wujud makhluk-makhluk dengan…

Sifat-Sifat Dzatiyah

Mukaddimah Dari uraian yang lalu [Baca disini], kita ketahui bahwa Allah SWT merupakan Sebab Pengada bagi alam semesta ini, dimana seluruh kesempurnaan wujud terdapat pada dzat-Nya, dan berbagai kesempurnaan yang dimiliki oleh setiap maujud apa pun bersumber dari-Nya, tanpa mengurangi kesempurnaan zat-Nya sedikit pun ketika Dia menganugerahkan kesempurnaan tersebut kepada makhluk-makhluk-Nya. Poin ini dapat didekatkan…

Sifat-Sifat Allah

Mukaddimah Telah kami jelaskan pada pelajaran yang lalu, bahwa sebagian besar argumen filosofis itu digunakan untuk menetapkan dzat yang dikenal sebagai wajibul wujud [Baca disini]. Jika argumen itu ditambahkan dengan argumen-argumen yang lain, maka akan dapat ditetapkan sifat-sifat salbiyah (negatif) dan sifat-sifat tsubutiyah (positif) pada wajibul wujud. Melalui semua argumen itu kita mengenal Allah SWT dengan segala sifat-Nya yang khas yang membedakan…

Dua Tuhan

“Tuhan itu Dua..” “Tuhan itu dua”, kataku. “Kok…??” “Iya. Tuhan itu ada dua jenis. Tuhan yang menciptakanmu dan tuhan yang kamu ciptakan. Tuhan yang menciptakanmu sangat mengasihimu, Dia membimbing dan mengajarimu. Dia membuatmu menjadi citra diriNya, sehingga hidupmu mencintai, mengasihi, menyayangi, membangun, memelihara, menyatukan, mendamaikan, menebar kasih sayang dan kemurahan. Dia menjadikanmu alat bagi tujuan-tujuan…