Riwayat Pentingnya Akal (Bag. I)

14641528_l

Untuk bisa mengenal hakikat ini, maka mau tak mau –pertama-tama- kita harus membaca beberapa riwayat Ahlul Bait, supaya kita dapat memahami pentingnya akal dan kedudukannya yang begitu tinggi.

Dari Abu Ja’far –Imam Muhammad al-Baqir as- yang berkata,

Ketika Allah menciptakan akal, Allah berkata kepadanya, ‘Menghadaplah’, maka akal pun menghadap. Kemudian, Allah berkata lagi kepadanya, ‘Berbaliklah’, maka akal pun berbalik. Lalu Allah berkata, ‘Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih bagus dari engkau. Denganmu Aku memerintahkan dan denganmu Aku melarang. Denganmu Aku memberi pahala dan denganmu Aku memberi siksa’.”

Di dalam wasiat Imam Musa bin Ja’far as kepada Hisyam bin Hakam, yang merupakan sebuah hadis yang panjang, disebutkan,

“Wahai Hisyam, seungguhnya Allah SWT te;ah memberikan kabar gembira kepada orang yang berakal dan memiliki pemahaman di dalam Kitab-Nya. Allah SWT berfirman, ‘Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba-Ku yang mendengarkan perkataan, dan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunujuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.’ (QS. Az-Zumar: 18)

Wahai Hisyam, sesungguhnya Allah SWT telah menyempurnakan hujjah bagi manusia dengan akal, dan telah menolong para nabi dengan keterang-an, serta telah menunjukkan mereka kepada rububiyyah-Nya dengan dalil. Allah SWT berfirman, ‘Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melanikan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah)bagi kaum yang memikirkan.’ (QS. al-Baqarah: 163-164)

Wahai Hisyam, Allah SWT telah menjadikan semuanya itu sebagai petunjuk atas makrifat-Nya, karena sesunguhnya mereka mempunyai pengatur. Allah SWT berfirman, ‘Dan Dia telah menundukan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan binatang-binatang itu di tundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahaminya.’ (QS. An-Nahl: 12)

Allah SWT juga berfirman, ‘Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian (kamu dibiarkan hidup) sampai tua, diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami lakukan itu) supaya kamu sampai keoada ajal yang telah ditentukan dan supaya kamu memahaminya.’ (QS. al-Mu’min: 67)

Allah SWT juga berfirman, ‘Dan pada pergantian malam dan siang, serta hujan diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumu sesudah matinya, serta padea perkisaran angina, terdapat pula tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.’ (QS. al-Jatsiyah:5)

Allah SWT berfirman, ‘ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya.’ (QS. al-Hadid: 17)

Allah SWT juga telah berfirman, ‘Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanama itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tenda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.’ (QS. Ar-Ra’d: 4)

Allah SWT berfirman, ‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.’ (QS. Ar-Rum: 24)

Allah SWT juga berfirman, ‘Katakanlah, ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (kamu membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.’ Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya.’ (QS. al-An’am: 151)

Allah SWT berfirman, ‘Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.’ (QS. Ar-Rum: 28)

Wahai Hisyam, kemudian Dia menasihati orang yang berakal, dan membujuk mereka dengan akhirat. Allah SWT berfirman, ‘Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?’ (QS. al-An’am: 32)

Wahai Hisyam, kemudian Allah memperingatkan orang-orang yang tidak berakal dengan siksa-Nya. Allah SWT berfirman, ‘Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekkah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka diwaktu pagi.’ (QS. Ash: Shaffat: 136-137)


Bersambung…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s